Concerts Contemporary music

July 2018

  • 17
  • XU Yi
  • Da Gui
  • Beijing (China)
  • Beijing International Composition Workshop
  • Ensemble Phace